Mapa Mince

Všeobecné podmínky:

 1. Předmět Všeobecných podmínek

  1. Tyto všeobecné podmínky stanovují podmínky, na základě , kterých bude Ludmila Trtíková Zlaté Mince - Numismatika, Mostecká 364, budova KB, 755 01  Vsetín, IČ: 73241229, DIČ: CZ7355285894  (dále jen Prodejce) prodávat Kupujícímu mince, medaile, investiční zlato a další numismatické potřeby.
    

 2. Práva a povinnosti Prodejce

  1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.

  2. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodejcem. Potvrzení je zasíláno na e-mailovou adresu zákazníka a v případě platby předem obsahuje zálohovou fakturu.

  3. Objednávky se vyřizují v pořadí došlých. Přednostně jsou vyřizovány objednávky vystavené v internetovém obchodě www.Zlate-Mince.cz, poté e-mail objednávky a nakonec objednávky zaslané poštou.

  4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží. 

  5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

  6. Pokud Kupující neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 3.2., Prodejce má právo vyřizování dalších objednávek tohoto Kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

  7. Při dodávce zlatých investičních mincí má Prodejce právo plnění objednávky takovým ročníkem objednaného titulu, který má skladem. Toto právo zohledňuje odlišná specifika trhu s investičním zlatem ( ročník ani stav mince nemá vliv na její cenu ) vůči zvyklostem na sběratelském, numismatickém trhu.
    

 3. Práva a povinnosti Kupujícího

  1. Kupující uvede správnou poštovní adresu, na, kterou má být objednané zboží odesláno.

  2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v potvrzení objednávky.

  3. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodejce do jedné hodiny od odeslání objednávky.

  4. Kupující se zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od obdržení zálohové faktury. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

  5. Převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí nebo znehodnotí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
    

 4. Cena

  1. Cena zboží je uvedena na adrese www.Zlate-Mince.cz v odkazech "Katalog" a dále přímo v katalogovém listu každé položky.

  2. Uváděné ceny jsou včetně DPH.

  3. Vzhledem k tomu, že na této adrese probíhá prodej nepřetržitě, Prodejce si vyhrazuje právo aktualizovat uváděnou cenu do 24 hodin od přecenění.

  4. Prodejce má povinnost informovat o přecenění Kupujícího , který zaslal v této lhůtě objednávku na toto zboží.

  5. Poštovné, balné a pojištění může být navýšeno dle rozsahu objednávky a cílové adresy. Případné navýšení musí být vyčísleno při potvrzení objednávky.

  6. Cena předplatného je odvozena od očekávaných cen mincí. Pokud dojde ke změně ceny ze strany ČNB resp. NBS, případně v důsledku legislativních změn, má prodávající právo účtovat před dodáním mincí vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny nebude akceptovat, má právo na vrácení předplatného v plné výši. Poštovné, balné a pojištění je účtováno samostatně při expedici mincí.

  7. Cena investičních zlatých mincí a uzančních zlatých slitků se mění dle pohybu cen na mezinárodních trzích zlata. Prodejce aktualizuje cenu těchto položek i několikrát denně dle potřeby. Cena těchto mincí je závaznou potvrzením objednávky vystavením dokladu.   

  8. Pojištění zásilek do hodnoty 40.000 Kč je zahrnuto v ceně.
   U zásilky do hodnoty 100.000 se účtuje pojištění 100 Kč.
   U zásilky do hodnoty 200.000 se účtuje pojištění 200 Kč.
   Pojištění se zvyšuje o 100 Kč za každých dalších započatých 100.000 hodnoty.

  9. Základem daně ( DPH ) při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za, kterou jsou prodávány, a jejich nominální hodnotou. Tento rozdíl se považuje za částku obsahující daň. Pokud jsou prodávány za cenu nižší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu nižší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, základem daně je nula. Toto zboží je označeno značkou č. 2. Investiční zlato je od DPH osvobozeno úplně. Toto zboží je označeno značkou č. 1. Sběratelské potřeby, neplatné mince a ostatní zboží je zařazeno do sazby 19 procent DPH. Je označeno značkou č. 3
    

 5. Platební podmínky

  1. Kupující hradí Prodejci cenu zboží na základě zálohové faktury zaslané při potvrzení objednávky nebo dobírkou. Podmínky naleznete na této stránce.

  2. Dobírkou lze hradit zásilky s hodnotou do 50000 Kč nebo na základě individuálního ujednání i vyšší. Podmínky naleznete na této stránce.

  3. Platbu v hotovosti lze sjednat při osobním odběru zboží v hodnotě přes 20000 Kč. Podmínky naleznete na této stránce.
    

 6. Expedice zboží

  1. Zboží je zasíláno cenným psaním.

  2. Zásilka je pojištěna v plné výši prodejní hodnoty.

  3. V případě, že Kupující neobdrží odeslanou zásilku musí o této skutečnosti informovat Prodejce.

  4. Zásilky v ceně do 10000 Kč lze expedovat jako expresní ( EMS ) s termínem doručení do 24 hodin.

  5. Podmínky expedice cenným psaním naleznete na této stránce.

  6. Podmínky expedice EMS naleznete na této stránce.

  7. Podmínky osobního odběru zboží naleznete na této stránce.

  8. Podmínky expedice zboží v rámci ČR naleznete na této stránce.

  9. Podmínky expedice zboží v rámci EU naleznete na této stránce.

  10. Podmínky mezinárodní expedice zboží naleznete na této stránce.
    

 7. Reklamační řád

  1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů:
   Zasláním e-mailu na adresu obchod@zlate-mince.cz. 
   Zasláním reklamace na adresu Ludmila Trtíková, Zlaté Mince -  Numismatika, Mostecká 364, budova KB, 755 01  Vsetín.

  2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad.

  3. Prodejce rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

  4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodejce s Kupujícím  nedohodne na delší lhůtě.

  5. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. může kupující využít možnosti dané Občanským zákoníkem (odst. 7, § 53) : "(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění....." V případě nákupu zlatých a stříbrných mincí a slitků, platí (odst. 8 b , § 53) :"(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv - b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele"

  6. Reklamované zboží musí být dodáno na adresu Ludmila Trtíková, Zlaté Mince -  Numismatika, Mostecká 364, budova KB, 755 01  Vsetín. Dopravu hradí kupující.

  7. Na průběh řešení reklamace se může kupující dotázat telefonicky, faxem, poštou nebo elektronickou poštou na kontaktním místě.
    

 8. Evidence údajů a ochrana osobních dat

  1. Provozovatel internetového obchodu www.Zlate-Mince.cz závazně prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy, jež získá od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu. Práce s Vašimi osobními daty plně podléhá zákonným normám, které tuto část obchodního vztahu upravují, zejm. zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  2. O výmaz údajů evidovaných nad rámec zákonných povinností prodejce ( účetnictví ) lze požádat faxem, poštou nebo elektronickou poštou na kontaktním místě.
    

 9. Odpovědnost za škody a náhrada škody

  1. Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá přepravce dle svých provozních podmínek.
    

 10. Změna všeobecných podmínek

  1. Prodejce je oprávněn Všeobecné podmínky měnit a doplňovat pod podmínkou zveřejnění platného znění na adrese www.Zlate-Mince.cz. Dříve platné podmínky zůstávají přístupné z této stránky.
    

 11. Rozhodné právo a příslušnost soudů

  1. Tyto Všeobecné podmínky se řídí právním řádem České republiky.

  2. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění – občanský soudní řád.

  3. Právní vztahy, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., v platném znění – obchodní zákoník.
    

 12. Záruční doba

  1. Pokud jsou předmětem nákupu sběratelské potřeby jako etue, kapsle apod. je poskytována záruka 24 měsíců.

  2. V případě, že je na konkrétní zboží poskytována jiná, např. delší záruka, je tato skutečnost uvedena v katalogovém listu zboží.

  3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí věci odesilatelem.
    

 13. Doplňující údaje

  1. Registrace : Podnikatel zapsán u živnostenského úřadu Městského úřadu ve Vsetíně č.j. 1/ZO/0567/03 
   a č.j. 1/ZO/0568/03 dne 31.3.2003 Sídlo : Mostecká 364, 75501 Vsetín

  2. Zodpovědná osoba za provoz e-shopu : Ludmila Trtíková

  3. Provozní doba pro telefonickou komunikaci : Po - Pá, 9.00 - 15.00

  4. Na dotazy zaslané elektronickou poštou reagujeme do 2 pracovních dnů pokud se týkají obchodních případů. Na všeobecné
   dotazy, nabídky apod. reagujeme v individuální lhůtě stanovené dle povahy korespondence.

  5. Znění všeobecných podmínek platné do 17.1.2007 naleznete na této stránce.

 
 

Zn. 1: zboží osvobozené od DPH

Investiční zlato je osvobozeno od daně

Zn. 2: zboží částečně osvobozené

Základem daně při dodání platných mincí, které jsou pro sběratelské účely prodávány za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota, nebo za cenu vyšší, než je přepočet jejich nominální hodnoty na českou měnu, je rozdíl mezi cenou, za, kterou jsou prodávány, a jejich nominální hodnotou.

Zn. 3: zboží zatížené DPH

Tato položka je dle zákona o DPH účtována v sazbě 5 procent. Ta je zahrnuta v ceně.
Tato položka je dle zákona o DPH účtována v sazbě 20 procent. Ta je zahrnuta v ceně.

 

  

NEAKTIVNÍ COOKIES Vypnuté cookies nám nedovolují ladit tyto stránky dle vašich preferencí. Jejich aktivací nám umožníte lépe pečovat o vaše pohodlí. Více o cookies.
Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...